Kollund Kirkes historie:

Søndag den 19. maj 1935 var selv solen i festhumør. I skinnende sol lå den nye kirke i Kollund på bakken og tog sig endnu kønnere ud. Mange gav den endda prædikatet: Den kønneste kirke i Hammerum Herred.

Klokken 9.30 ringede den nye klokke ud over sognet med en dejlig klang. En helt ny fornemmelse, at der nu blev inviteret til gudstjeneste på denne måde, men også, at det skulle foregå i kirkerummet og ikke i Kollund skoles gymnastiksal, som man havde benyttet indtil nu.

Folk var kommet fra fjern og nær. Kirkeminister P. Dahl og folketingsmand Henrik Vejen sås i forsamlingen, men også kirkens arkitekt H. Lønborg-Jensen, København, sammen med lokale lærer Nielsen, der først af alle rejse kirkesagen i Kollund.

Der kom processionen, der skulle være med til at bære de hellige kar, bøger m.v. ind i kirken. Forrest gik amtmand Karberg og biskop Gøtzche, derefter politimester Paul Hansen, provst Smidt, den nye sognepræst pastor Hansen, Rind, og de fleste af herredets øvrige præster foruden enkelte fremmede og en emeritus.

Den hvidkalkede kirke, der ligger på bakken syd for byen, blev herefter indviet af biskoppen. Han sagde bl.a., at kristendom ikke er en privatsag, men en samfundssag, og den, der vil høre Guds rige til, skal leve det i menighedens liv. Desuden opfordrede han alle i sognet til at stå sammen om kirken.

Det er ellers en kirke med en lang historie. 25 år tidligere havde lærer Nielsen arbejdet for at bygge kirke i byen, men sagen blev henlagt. Ca. fem år senere skænkede en gårdmand i Kollund 5.000 kr. til en kirke på betingelse af, at grundstenen blev nedlagt senest i 1936. Der kom løfte om en gratis byggeplades, og da al jagt i Kollund blev samlet og lejet ud under et, blev man enige om, at lejeindtægterne de første 10 år skulle gå til fordel for byggeriet, som slet ikke var aktuel eller bevilget fra myndighedernes side.

På opfordring af biskop Gøtzsche blev der i 1927 sammensat et kirkebyggeudvalg med førstelærer Nørgaard som formand. Der blev rejst flere penge, og juni 1933 kom meddelelsen om et bevilget statstilskud på 30.000 kr.

Arkitekt H. Lønborg-Jensen blev udvalgt til at bygge sin 5. kirke i Hammerum Herred. Den 17. januar blev kirken afsat, og grundstenen kunne nedlægges til byggeriet den 4. april 1934. 20 - 25 års sogneaktivitet, 8 års udvalgsarbejde havde givet resultat. Nu kom kirken i Kollund på det sted, hvor sognet i en halv snes år trofast havde holdt gudstjeneste én gang månedlig.

Kirken er en meget smuk landsbykirke med mange gamle middelalderlige stilelementer. Man skulle tro, den er udbygget af flere omgange, men det er helt bevist fra arkitektens side.

Man fik i 1935 en flot gennemført kirke for 48.000 kr. Den består af apsis, som er en kopi af hovedapsis på Veng Klosterkirke, samt kor og skib. Der afsluttes i et tårn længst mod vest og med et våbenhus på sydsiden. I kirkens nordside er der små romanske vinduer, mens der i sydsiden er store gotiske

Også det indre viser vekslende stiltræk nogle hvælv har dværgsøjler, andre har ansigtskonsoller i hjørnerne. Træværket er dekoreret af kunstmaler Harald Munck, Holbæk. I apsisvinduet er der i 1948 indsat et glasmaleri af kunstneren Trock Madsen fra København. Det forestiller Skt. Laurentius med en rist og en palmegren.

Kirkens altertavle er i udskåret træ og ender foroven i fritstående figurer. I midten ses Kristus på korset og ved hver side en kvinde.

På kirkens indvielsesdag skulle der også have været ophængt en skibsmodel, men smeden kunne ikke nå at få ophænget færdig til selve indvielsesdagen.

Derfor kom skibet Jylland først til kirken senere på indvielsesåret 1935 som en gave fra gårdejer Marius Madsen, Kollund. Skibet blev dog skænket i konens, Eva Madsens navn, for det var hendes morbror, Jakob Nielsen i Aulum, der havde bygget skibet i sin fritid. Han var gammel sømand og ernærede sig ellers som skomager.

Kollund er en meget gammel by, hvilket ses på egnskort, der til eksempel har medtaget Kollund, men ikke Herning. Navnet kommer af ordet kå, der er det jyske ord for allik, og lund. Disse fugles ophold i egelunden vest for Kollund har domineret sognet og været et vartegn. I dag er det snarere den smukke kirke, der er vartegnet.

Ved kirkens indvielse var der efterfølgende sammenkomst i skolens gymnastiksal. Her sagde kirkeminister Dahl bl. a.: Kollund kirke er så smuk og god, at jeg fik lyst til at tage den med til København. Det har vist sig, at kirker i landsbystilen har en dragende magt over storbyens mennesker. Kirkebygningerne kalder på noget af det dybeste i mennesker. Andre takkede for det gode fællesskab gennem årene.

I 1985 blev kirkens første 50 år markeret med en festgudstjeneste ved biskop Johannes W. Jakobsen, Viborg, med efterfølgende festlig samvær i forsamlingshuset. Også denne dag var det solskin og flot vejr.

Ovenstående er taget fra folderen Kollund Kirke, forfattet af Svend Åge Andersen

Kirkeskibsdokument:

Profil Luftfoto